FANDOM


Natsuko Taiyo
Natsuko Remake

Crush

Friends

  • TBA
Natsuko Taiyo is one of the queens of GCBK.

Bio

  • Age: 40
  • Crush: Seijou "Seitekina" Taiyo, Masao Taiyo
  • Sexuality: Heteroflexible

Relationships

TBA

Code

59**ca77.0.30.62.34.34.34.0.0.0.60.80_da1.0.0.100_db0.4_dd0.3.34.50.50.50_dh1.30.50.50.0_di9_qa_qb_dc0.1.1.1.1_eh4.37.100_ea34.37.35.35.0.1_ec_ed0.70.1.0.35.35_ef_eg_r0037.37.35.35.0.0.57.50.0.473.533.0.2_r0158.37.35.35.1.1.60.60.0.620.586.0.2_r0234.37.35.35.1.1.100.48.57.640.306.0.2_fa5.50.50.50.50.65.56_fb7_fh3_fc2.43.55.2.43.55.50.47.47.50.50.50_fj17.0.0_fd0.0.50.37.35_fe50.61_ff0000000000_fg0.50.56.0.0.1.0.0_fi_pa0.37.0.0.40.50.85.85.0.1_t00_pb_pc_pd_pe_ia0.60.43.0.1.5.0.0.5.0.0_if_ib_id9.43.42.44.0.0.1.0.0.0.0.0.0.2_ic_jc_ie0.56.56.0.7.60.43.0.7.60.43.0.0_ja_jb_jd8.43.50.50_je8.43.50.50_jf_jg_ka38.43.42.44.0_kb27.43.42.44_kc_kd_ke_kf_la_lb_oa_os_ob_oc_od_oe1.6.58.0.0_of_lc_m0118.43.16.60.0.1.100.25.1.84.1.D2962B.100_n00_s00_og_oh_oo_op_oq_or_om_on_ok_ol_oi_oj