FANDOM


An annual tournament where five people form a team and use water guns aganist the opposing team.

1st Tournament

  • Hosted: January 7, 2017
  • Winning Team: Blazing Nekomatas (Rin Kaenbyou, Seijou "Seitekina" Taiyo, Asuka Taiyo, Chen Yakumo, Mashiro Arisaka)
  • Runner-up: Elemental Gods (Mononobe no Futo, Iason Inabi, Katsuragi Taiyo, Kanako Yasaka, Kanji Inabi)
  • Other teams: TBA

2nd Tournament

  • Hosted: July 16, 2017
  • Winning Team: Phantasm Flowers (Yukari Yakumo, Atsuko Taiyo, Mika Kazami, Yuuka Kazami, Daiyousei)
  • Runner-up: Prideful Servants (Mio Akiyama, Shiki Doi, Murakumo Doi, Minori Inabi, Tsumugi Kotobuki)
  • Other teams: TBA